Algemene voorwaarden prijsvragen en winacties van Zenjob B.V.

1. organisator van prijsvragen en winacties

De organisator van prijsvraag/winactie is ZENJOB B.V. Rokin 75, 1012 KL Amsterdam.

2. In aanmerking komende deelnemers

Alle natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland, komen voor deelname in aanmerking.

3. De prijs

De prijs hangt af van de betreffende prijsvraag/winactie. Betaling of omruiling van de prijs is uitgesloten.

De winnaar wordt willekeurig gekozen, tenzij anders vermeld in de desbetreffende voor prijsvraag-/winactie voorwaarden.

Rechtsgang is uitgesloten.

De winnaars zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Als er binnen 7 dagen geen reactie is ontvangen, wordt er een nieuwe winnaar getrokken.

4. Begin en einde van de prijsvraag/winactie.

De prijsvraag/winactie loopt af op het aangegeven tijdstip. Wij behouden ons het recht voor om acties voortijdig te beëindigen.

5. Aansprakelijkheid

De deelnemer ontslaat ZENJOB B.V. van elke aansprakelijkheid. ZENJOB B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele rechtsschendingen (auteursrecht, merkenrecht, aanstootgevende inhoud, enz.) die voortvloeien uit de deelname aan de actie.

ZENJOB B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de prijsvraag/winactie of in verband met de prijs.

ZENJOB B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, in geval van storingen van technische apparatuur en diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of op enige andere wijze tijdens de deelname aan de wedstrijd, tenzij deze schade door de organisator opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. Dit geldt niet in geval van letsel op het leven, lichaam of gezondheid of in geval van kwaadaardig verzwegen gebreken.

6. gegevensbescherming

Deelname aan de prijsvraag/winactie vereist de verstrekking en het gebruik van persoonsgegevens. De deelnemer verzekert dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, met name zijn/haar voornaam, achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en juist zijn. De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer noch aan derden zullen worden doorgegeven, noch aan hen voor gebruik ter beschikking zullen worden gesteld zonder hun toestemming.

In het kader van de prijsvraag/winactie worden persoonsgegevens verzameld. Dit is nodig voor de trekking, de bekendmaking van de winnaars en de verzending van de prijzen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de prijsvraag/winactie is art. 6 lid 1, onder b), AVG (uitvoering van precontractuele maatregelen of nakoming van een overeenkomst). Het opslaan van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke voorschriften (met name de AO en het HGB).

ZENJOB B.V. is de verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gem. Op grond van art. 15 AVG heeft u het recht om te vragen of en zo ja, in welke mate wij persoonsgegevens verwerken, gem. en heeft u het recht om te vragen dat wij de gegevens corrigeren op grond van art. 16 AVG. Gem. Overeenkomstig art. 17 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten beperken overeenkomstig artikel 18 van de GDPR en, gem. overeenkomstig artikel 20 van de GDPR, om de persoonsgegevens in kwestie die aan ons zijn verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat en het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

De functionaris voor gegevensbescherming van ZENJOB B.V. is:

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail: [email protected]

7. diversen

Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van ZENJOB B.V.